Favorites

Uslovi najma i poslovanja

OPĆE

Pristup i korištenje VARS Car Rental i www.vars.ba (u daljem tekstu „web stranica) su podložni su sljedećim uslovima korištenja. Ukoliko pristupate web stranici, pretražujete ili vršite online rezervaciju, prihvatate sljedeće uvjete korištenja. Uslovi korištenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge web stranice www.vars.ba. Smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima ukoliko koriste bilo koji dio portala, kao i da prihvataju korištenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da uslove korištenja pročitate pažljivo, s obzirom da sadrže bitne informacije. Ukoliko imate pitanja o Vars Car Rental, ovim uslovima korištenja ili našoj web stranici, budite slobodni da kontaktirate naš Centar za podršku korisnicima. Ova web stranica je u vlasništvu i održava se od strane VARS d.o.o., Zmaja od Bosne 7, Sarajevo, ID 4202019750007 (u daljem tekstu VARS Car Rental). VARS zadržava pravo da nadogradi, izmijeni ili povuče: web stranicu, kao i ove uslove korištenja bez obaveze obavještavanja korisnika. Uslovi korištenja i kupovine validni u trenutku slanja rezervacije ostaju na snazi do isporuke, čak iako su u međuvremenu izvršene izmjene na iste. Ovi uslovi korištenja i kupovine su izrađeni u skladu sa zakonskom regulativom BiH. Ova web stranica također ima linkove od drugih web stranica, koje nisu u vlasništvu VARS Car Rental. VARS Car Rental nema kontrolu nad tim strancima i ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu gubitak ili štetu nastalu od korištenja takvih stranica.

USLOVI NAJMA I KORIŠTENJA STRANICE

Na osnovu Zakona o cestovnom prijevozu FBiH, Zakona o zaštiti potrošača BiH, Zakona o zaštiti potrošača RS, VARS d.o.o. Sarajevo, svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem web stranice www.vars.ba

OBAVJEŠTAVA

da se usluge putem web stranice www.vars.ba obavljaju u okviru registrovanih djelatnosti VARS d.o.o., Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, ID 4202019750007, PDV 202019750007, Tel: +387 62 346 011, Fax: +387 33 592 467;

E-mail adresa za izjavljivanje pritužbi i reklamacija je: info@vars.ba;

 • da se osnovna obilježja usluga mogu naći na www.vars.ba;
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača BiH i Zakona o zaštiti potrošača RS vrši rezervacija usluga preko naše web stranice www.vars.ba;
 • da se usluge koja se nude putem web stranice www.vars.ba posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu;
 • da se saobraznost usluge iz ugovora isključivo utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućim Ugovorom;
 • da je cijena usluge naznačena uz svaki uslugu;
 • da se mogućnost kupovine usluga uz posebne cjenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja) obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na web stranici www.vars.ba;
 • da potrošač uslugu koju kupuje putem web stranice www.vars.ba može platiti gotovinski u trenutku preuzimanja vozila, bankovnim platnim karticama prilikom kreiranja porudžbine/preuzimanja vozila ili virmanskom doznakom;
 • da potrošač prilikom kreiranja rezervacija pritiskom na taster REZERVACIJA preuzima obavezu plaćanja naručene usluge;
 • da potrošač nakon slanja rezervacija prima potvrdu prijema rezervacije na e-mail koji je ostavio u obrascu rezervacije;
 • da se rezervacija smatra zaključenom i potvrđenom onog trenutka kada potrošač od VARS Car Rental primi drugi e-mail sa potvrdom rezervacije i uputama za zaključenje ugovora;
 • da potrošač ima pravo da odustajanja od rezervacije slanjem obavještenja na e-mail order@vars.ba u roku od 48h prije preuzimanja vozila.

VARS Car Rental zadržava autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Lični podaci koje proslijedite web stranici www.vars.ba u svrhu primitka proizvoda biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o zaštiti privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, prijetećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

VEZE SA DRUGIM WEB LOKACIJAMA

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbjeđene isključivo da bi vam olakšale korištenje web stranice. Ako budete koristili ove veze, napustit ćete ovu lokaciju. VARS Car Rental nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik. Sve informacije vezane uz transakcije i rezervacije smatraju se poslovnom tajnom i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Da bismo uspješno obradili rezervaciju potrebni su nam ime i prezime naručioca, adresa stanovanja, e-mail adresa i broj telefona. Uz pomoć navedenih podataka možemo napraviti rezervaciju, kao i obavještavati klijente o trenutnom statusu rezervacije. VARS Car Rental se obavezuje se da će čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima (korisnicima) i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje redovnih aktivnosti. Svi zaposleni VARS Car Rental su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke nećemo koristiti u druge svrhe, niti ih prosljeđivati trećim licima. Pored navedenih podataka, prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posjetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posjećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogućili korisnicima jednostavnije korištenje, sigurniju i udobniju rezervaciju i korištenje usluga.

Korištenje kolačiča (Cookies)

VARS Car Rental koristi „cookies“ da pomogne korisnicima da prilagode korištenje Interneta svojim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smješten na hard disku računara korisnika od strane web servera. Cookies ne mogu biti korišteni da pokrenu program ili da isporuče virus računaru korisnika. Oni su jedinstveno dodijeljeni korisnicima i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookies-a je da obezbijedi pogodnosti koje će Vam uštedjeti vrijeme.

Saglasnost i promjena uslova

Korištenje naših servisa podrazumijeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korištenja. VARS Car Rental se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promjene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj stranici i slanja e-mail obavještenja svim registrovanim korisnicima.

UGOVORNE ODREDBE NAJMA

PRETHODNE NAPOMENE

Pojmovi sadržani u ovom Ugovoru o imaju sljedeće značenje:

 1. “Najmodavac” – VARS d.o.o.;
 2. “Najmoprimac” – pravna ili fizička osoba koja ili u čije ime se vozilo iznajmljuje sukladno ovom Ugovoru, odgovorna za poštivanje Ugovora;
 3. “Vozač” – fizička osoba ovlaštena za upravljanje unajmljenim vozilom, odgovorna za poštivanje Ugovora;
 4. “Dodatni vozač” – uz dodatnu dnevnu naknadu, druga fizička osoba, uz vozača, ovlaštena za upravljanje unajmljenim vozilom, odgovorna za poštivanje Ugovora;
 5. “Vozilo” – vozilo navedeno u Ugovoru o najmu

Kratkoročni najam iznosi najduže 30 dana.

Član 1. – Ovlašteno upravljanje vozilom

Vozilom su ovlaštene upravljati osobe starije od 21 godinu, koje posjeduju vozačku dozvolu minimalno 2 godine (2 x 365 dana).

Vozilom se ni u kom slučaju ne smije upravljati u sljedećim slučajevima:

 1. osoba koja Ugovorom nije određena kao Najmoprimac odnosno Vozač/Dodatni vozač,
 2. osoba pod dejstvom alkohola, sredstava za smirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lijekova,
 3. za plaćeni prevoz putnika i robe,
 4. izvan granica BiH, osim uz prethodnu pisanu suglasnost Najmodavca,
 5. za sudjelovanje na sportskom takmičenju, brzinskim probama ili trkama,
 6. za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta,
 7. kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom,
 8. kršenjem zakonskih uvjeta i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe.

Navedena ograničenja se međusobno ne isključuju. Svi eventualni troškovi/kazne nastali kao posljedica nepoštivanja navedenih ograničenja naplaćuju se od Najmoprimca, neovisno o plaćenim osiguranjima. Odgovornost Najmodavca u potpunosti je isključena.

Član 2. – Preuzimanje i vraćanje vozila

Najmoprimac preuzima vozilo u tehnički ispravnom stanju, te vraća vozilo u stanju u kakvom je preuzeto, izuzev uobičajenog prirodnog trošenja, u tačno vrijeme i na mjesto navedeno u Ugovoru o najmu. Najmodavac ne snosi odgovornost za štetu koju pretrpi Najmoprimac zbog zakašnjenja u isporuci vozila. Ukoliko je, iz bilo kojeg razloga, potrebno posebno čišćenje vozila, trošak istoga naplatiti će se Najmoprimcu.

Član 3. – Produženje najma

Ukoliko Najmoprimac želi produžiti najam, o tome mora 1 dan (24 sata) prije istek obavijestiti Najmodavca, odnosno ovlašteno lice Najmodavca koja mu je iznajmila vozilo, te, ukoliko je vozilo dostupno, sklopiti novi Ugovor o najmu, odnosno aneks ovog Ugovora. U protivnom, smatrat će se da je Najmoprimac protupravno prisvojio vozilo, o čemu će Najmodavac obavijestiti organe gonjenja.

Član 4. – Kilometraža

Ugovor o kratkoročnom najmu uključuje neograničen broj pređenih kilometara.

Član 5. – Gorivo

Najmoprimac preuzima i vraća vozilo s punim spremnikom goriva. U suprotnom, Najmoprimcu će se naplatiti trošak goriva prema važećim cijenama goriva uvećanim za 20%.

Član 6. – Održavanje vozila

Najmoprimac je obavezan postupati prema unajmljenom vozilu s pažnjom dobrog domaćina i dobrog stručnjaka, te paziti da je unajmljeno vozilo, kada ga napusti, uvijek propisno zaključano i sa zatvorenim prozorima, te da se dokumenti vozila nalaze kod Najmoprimca (nikako u vozilu).

Najmoprimac je obvezan redovito provjeravati motor i ulje, kao i vodu u hladnjaku, akumulator i pritisak u gumama. Najmoprimac je obvezan promijeniti ulje motora svakih 10.000 km, isključivo u servisu u koji ga uputi Najmodavac. Najmoprimac je odgovoran za svu štetu uzrokovanu neadekvatnim održavanjem vozila.

Ukoliko vozilo tijekom trajanja najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, Najmoprimac je obvezan obavijestiti Najmodavca te dovesti vozilo isključivo u servis  u koji ga uputi Najmodavac. Najmoprimac ne snosi trošak redovnog servisa obavljenog izvan servisa Najmodavca ukoliko je dobio pisanu saglasnost Najmodavca da isti obavi.

Član 7. – Kvarovi

Svi popravci i/ili zamjene dijelova vozila smiju se obavljati isključivo u servisima Najmodavca. U protivnom, Najmoprimac odgovara za svu eventualno nastalu štetu.

U slučaju da se bilo koji dio vozila neovlašteno zamijeni ili izgubi, naplatit će se naknada štete u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela.

U slučaju kvarova nastalih kao posljedica nemara ili nepažnje Najmoprimca, trošak popravka kao i izgubljene dobiti snosi Najmoprimac.

Ukoliko, uslijed kvara, unajmljeno vozilo nije u voznom stanju, Najmoprimac je dužan osigurati vozilo od nastupa još veće štete, te bez odlaganja obavijestiti Najmodavca.

Najmodavac ne snosi odgovornost za štetu koju pretrpi Najmoprimac zbog kvara na vozilu nastalog za vrijeme najma. Osim izmjena navedenih u ovom članu, Najmoprimac nije ovlašten činiti bilo kakve druge izmjene na vozilu.

Član 8. – Dokumenti

Najmoprimac preuzima vozilo sa svim potrebnim dokumentima. U slučaju da Najmoprimac izgubi bilo koji od dokumenata, ključeve, registracijske pločice i sl., dodatno će se teretiti za nastale troškove prema cjenovniku Najmodavca.

Član 9. – Osiguranje vozila i putnika

Odabrani plan zaštite je ugovoren na prvoj stranici ovog Ugovora (Podaci o najmu). Sva vozila Najmodavca osigurana su od odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi u svim paketima zaštite (BASIC, SILVER i GOLD). Osiguranje niti u kojem slučaju ne pokriva:

 1. bilo kakvu štetu nastalu namjerom ili nehajem (nepažnjom); 2. bilo koje oštećenje ili gubitak vozila koji nije prijavljeno nadležnoj policijskoj upravi, odnosno za koje ne postoji policijski zapisnik; 3. štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnim korištenjem vozila; 4. štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava; 5. štetu koju je napravio neovlašteni vozač; 6. bilo kakvu štetu u interijeru vozila. U svim navedenim slučajevima, za iznos nastale štete teretit će se Najmoprimac do visine iznosa vrijednosti vozila kao i za iznos izgubljene dobiti nastale predmetnim slučajem.

U slučaju bilo kakve štete, saobraćajne nesreće ili krađe vozila, Najmoprimac je bez odlaganja o tome dužan obavijestiti Najmodavca, te događaj prijaviti nadležnoj policijskoj upravi. Ostali uslovi zaštite vozila su definirani u Dodatku I ovog Ugovora (BASIC, SILVER, GOLD).

Član 10. – Oštećenja i gubitak vozila

Najmoprimac je odgovoran za svaki gubitak ili štetu na vozilu nastalu njegovom namjerom ili nehajem ili kao posljedica nepoštivanja Ugovora, te je dužan podmiriti svu na ovaj način nastalu štetu kao i izgubljenu dobit do punog iznosa vrijednosti vozila, osim u slučaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom za pojedine vrste osiguranja određenom po važećem cjenovniku Usluga osiguranja Najmodavca (SILVER i GOLD paketi).

Najmoprimac je odgovoran da Najmodavcu nadoknadi punu tržišnu vrijednost vozila u slučaju korištenja vozila u činjenju krivičnog djela i oduzimanja vozila od strane nadležnih institucija i/ili sudskom presudom.

Član 11. – Gubitak imovine

Najmodavac nije odgovoran za štetu ili gubitak imovine Najmoprimca ili imovinu ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama Najmodavca. Potpisivanjem ovog ugovora, Najmoprimac se izričito odriče svakog zahtjeva za naknadu štete od Najmodavca u slučaju naprijed navedene štete ili gubitka.

Član 12. – Podnajam

Najmoprimcu nije dopušteno davanje unajmljenog vozila u podnajam, osim ukoliko nema isključivo pismeno ovlaštenje Najmodavca.

Član 13. – Plaćanje

Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s važećim cjenovnikom, gdje jedan dan znači period od 24 sata od zaključenja Ugovora o najmu. Plaćanje se vrši isključivo unaprijed gotovinom ili kreditnom karticom ukoliko je Najmoprimac fizička osoba, izuzev u slučaju kad Najmodavac odobri drugačije. Prilikom potpisivanja Ugovora o najmu, te preuzimanja vozila, obavezno se vrši pred autorizacija kreditne kartice Najmoprimca. Po isteku perioda najma ukoliko isti nije plaćen unaprijed, Najmodavac naplaćuje najam vozila kao i sve nastale troškove temeljem slip obrasca kreditne kartice (kompletiranje).

Najmoprimac je, osim troška najma, obvezan podmiriti i sve ostale troškove koji u skladu sa Ugovorom padaju na njegov teret, a sve u skladu sa važećim cjenovnikom Najmodavca.

Potpisivanjem ovog Ugovora, Najmoprimac potvrđuje da je saglasan da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, Najmodavac naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni u roku od 24 sata nakon što je vozilo vraćeno, a o kojima Najmoprimac nije obavijestio Najmodavca u skladu sa procedurom vraćanja vozila. Također, Najmodavac je ovlašten na isti način naplatiti trošak svih prometnih prekršaja i parking i drugih kazni, nastalih za vrijeme trajanja najma, uvećanih za eventualne manipulativne troškove.

Član 14. – Pregled i oduzimanje vozila

Najmodavac ima pravo kontrolirati bilo koje iznajmljeno vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da Najmoprimac krši bilo koju odredbu Ugovora, Najmodavac je ovlašten oduzeti vozilo, te bez odlaganja raskinuti Ugovor o najmu vozila.

Član 15. – Naknada štete

Najmodavac ne odgovara za štete koje bi Najmoprimcu i/ili vozaču mogle nastati uslijed zakašnjenja prilikom isporuke vozila, kao ni za štete koje bi korisniku mogle nastati zbog bilo kakvog kvara na vozilu, za vrijeme trajanja najma. Najmodavac ne odgovara za štete koje bi mogle nastati na osobama i stvarima koje se prevoze u vozilu.

Član 16. – Lični podaci

Kopije ličnih dokumenata Najmoprimca čine prilog Ugovora o najmu.

Najmoprimac lične podatke daje dobrovoljno, te će se isti koristiti samo za potrebe Najmodavca. Najmoprimac daje odobrenje za korištenje njegovih osobnih podataka u svrhu marketinških akcija Najmodavca. Najmodavac može tražiti od Najmoprimaca da ostavi neki od svojih originalnih dokumenata kod Najmodavca za vrijeme trajanja najma, uz prethodnu Najmoprimčevu saglasnost.

Član 17. – Izmjene i dopune

Izmjene i dopune Ugovora valjane su samo u pisanom obliku.

Ukoliko bilo koja od odredaba ovog Ugovora ne bi bila valjana, ona ne povlači za sobom nevaljanost ili ništavost Ugovora.

Član 18. – Jamstva

Najmoprimac svojim potpisom bezuslovno prihvaća odredbe iz ugovora, te jamči ispunjavanje uvjeta minimuma starosti za upravljanje motornim vozilom, kao i tačnost svih navedenih podataka.

Član 19. – Završne odredbe

 1. Ovaj je Ugovor sastavljen u dva istovjetna primjerka, od kojih se jedan primjerak Ugovora uručuje Najmoprimcu, a drugi zadržava Najmodavac. Zaključenjem ovog Ugovora Najmoprimac prihvaća ovaj Ugovor i sve njegove odredbe uz uvjete o najmu vozila s kojima je upoznat u pri preuzimanju vozila. Izmjene i dopune ovog Ugovora, mogu se vršiti samo u pismenom obliku, a usmeni dogovori su nevažeći. Obje strane potpisom ovog Ugovora prihvataju uslove najma.
 2. U slučaju spora po ovom Ugovoru stranke priznaju nadležnost suda u Zenici.
 3. Engleska verzija ovog Ugovora predstavlja samo prijevod originala teksta. U slučaju spora bosanski jezik se koristi kao osnova za tumačenje ovog Ugovora.

PAKET ZAŠTITE I DODACI

BASIC paket zaštite  Cijena po danu: 0,00 KM

DA              Zaštita od sudara – Ograničava vašu finansijsku odgovornost u slučaju štete na vozilu od sudara na 1000,00 BAM.

DA              Zaštita od krađe – Ograničava vašu finansijsku odgovornost u slučaju krađe ili pokušaja krađe vozila na 1000,00 BAM.

NE               Zaštita vjetrobrana, stakla, svjetala i guma – Smanjuje vašu finansijsku odgovornost na 0,00 BAM za štetu na vjetrobranskom staklu, staklu, svjetlima i gumama.

NE               Zaštita od osobnih nesreća – osigurava odštetu za vozača i putnike u slučaju smrti ili ozljede i pokriva medicinske troškove u skladu uslovima osiguravajuće kuće.

SILVER paket zaštite  Cijena po danu: 7,90 KM           

DA               Zaštita od sudara – Ograničava vašu finansijsku odgovornost u slučaju štete na vozilu od sudara na 500,00 BAM.

DA               Zaštita od krađe – Ograničava vašu finansijsku odgovornost u slučaju krađe ili pokušaja krađe vozila na 500,00 BAM.

DA               Zaštita vjetrobrana, stakla, svjetala i guma – Smanjuje vašu finansijsku odgovornost na 0,00 BAM za štetu na vjetrobranskom staklu, staklu, svjetlima i gumama.

NE               Zaštita od osobnih nesreća – osigurava odštetu za vozača i putnike u slučaju smrti ili ozljede i pokriva medicinske troškove u skladu uslovima osiguravajuće kuće.

GOLD paket zaštite  Cijena po danu: 12,90 KM          

DA               Zaštita od sudara – Ograničava vašu finansijsku odgovornost u slučaju štete na vozilu od sudara na 0,00 BAM.

DA               Zaštita od krađe – Ograničava vašu finansijsku odgovornost u slučaju krađe ili pokušaja krađe vozila na 0,00 BAM.

DA               Zaštita vjetrobrana, stakla, svjetala i guma – Smanjuje vašu finansijsku odgovornost na 0,00 BAM za štetu na vjetrobranskom staklu, staklu, svjetlima i gumama.

DA               Zaštita od osobnih nesreća – osigurava odštetu za vozača i putnike u slučaju smrti ili ozljede i pokriva medicinske troškove u skladu uslovima osiguravajuće kuće.                                                                                                           

Dodaci                                       Cijena po danu                

Autosjedalica                             6,90 KM

Prelazak granice                         8,90 KM

Dodatni vozač                              6,90 KM

Vozač mlađi od 22 godine             6,90 KM

Vozač stariji od 70 godina             6,90 KM